Tin tức cổ đông


Quy chế nội bộ về quản trị KBI 2021

Thông báo tổ chức ĐHCĐ KBI TN 2021

Thể lệ tham dự ĐHCĐ KBI 2021

Thông báo chốt danh sách ĐHCĐ 2021

Báo cáo tài chính kiểm toán KBI 2020

Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại ĐHCĐ 2021

x