Tin tức cổ đông


Thông báo chốt danh sách ĐHCĐ 2021

Báo cáo tài chính kiểm toán KBI 2020

Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại ĐHCĐ 2021

x