Tin tức cổ đông


Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020

Biên bản kiểm phiếu tại ĐHCĐ KBI 2021

Bản điều lệ KBI 2021

Quy chế nội bộ về quản trị KBI 2021

Thông báo tổ chức ĐHCĐ KBI TN 2021

Thể lệ tham dự ĐHCĐ KBI 2021

x