Tin tức cổ đông


Thể lệ và hướng dẫn biểu quyết

Biểu quyết bằng văn bản

Thông báo lấy ý kiến cổ đông

Thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2020

Biên bản kiểm phiếu tại ĐHCĐ KBI 2021

Bản điều lệ KBI 2021

x