Tin tức cổ đông


Báo cáo kiểm toán KBI 2021

Thông báo tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại Đại hội cổ đông 2022

Thể lệ và hướng dẫn biểu quyết

Biểu quyết bằng văn bản

Thông báo lấy ý kiến cổ đông

x